ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

*******************

          ด้วย โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา คือ ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครที่นี่