กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวณิต หารฟ้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นายประภากร ไชยเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นางรัตมณี หมื่นแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
นายนเรศ นาจำเริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางวราภรณ์ ไชยเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสุรดา ธรรมโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ จี้ฟู
ครู
วท.บ. จุลชีววิทยา
นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ
ครู
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายกวีวัฒณ์ เพ็งวิภาศ
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา
เอกเดี่ยวเคมี