ข้อมูลโรงเรียน

  • วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมดนตรี กีฬา รู้ทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและและอยู่ร่วมกับประชาชมอาเซียนได้อย่างมีความสุข

  • ปรัชญาโรงเรียน

“จริยธมฺโม อภิปญฺญาย เนติมคฺคํ” จริยธรรมนำทางสร้างปัญญา

  • คำขวัญโรงเรียน

“มารยาทดี มีวิชา กีฬาเด่น”

  • อัตลักษณ์โรงเรียน

“ดนตรี กีฬา”

  • เอกลักษณ์โรงเรียน

“โรงเรียนส่งเสริมดนตรี กีฬา”

  • สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบและอดทน
สีม่วง หมายถึง ความร่มรื่น ใจเย็นและมั่งคง
  • วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน