กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  นายประดุงศักดิ์ ตุระซอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
 
นางรัตน์สุดา สิงหันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา