กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  นางสาวกฤษณา ศรีเสมอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา
 
นางสาววิไลรัตน์ กุลพัชรานุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. พืชศาสตร์
นายสิทธิพร หาญลำพัง
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ