กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นางสาววรรณพร นนทภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
 
นางสาวสุพรรษา ศรีสารคาม
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาไทย
นางสาวสุทธิดา ประทุมวี
ครู
ศศ.บ. การสอนภาษาไทย