กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมิ่งขวัญ สายเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.2
ศป.ม ศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวพัชนี ใสหาร
ครู
ค.บ. ดนตรีศึกษา