ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 ในชื่อ “โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลโนนศิลา” อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการเห็นชอบของสภาตำบลโนนศิลาในขณะนั้น ซึ่งได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนโดยมี นายสุดใจ บางปา ครูโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสุวรรณ สุดสะอาด มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม” จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

     ปี 2539 กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโนนศิลา โดยแยกออกมาจาก อำเภอบ้านไผ่ จึงทำให้ โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม มีฐานะเป็น โรงเรียนประจำกิ่งอำเภอโนนศิลา

     ปี 2547 กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงโรงเรียนจึงเปลี่ยนมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 และจากการประชาคมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง มีมติเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอด้วยเหตุผลคือ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเรียกขาน

     วันที่ 29 กันยายน 2550 จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก “โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม” เป็น “โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม” เพื่อสอดคล้องกับชื่ออำเภอซึ่งได้รับการประกาศให้ยกระดับจาก “กิ่งอำเภอ” ให้เป็น “อำเภอโนนศิลา” ในปีเดียวกัน

     ปัจจุบัน โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโนนศิลา มีพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ 90 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้บริการการศึกษา 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนศิลา ตำบลบ้านหัน และตำบลโนนแดง มีนักเรียนจำนวน 600 คน* มีห้องเรียนจำนวน 16 ห้องเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 56 คน บริหารงานโดย นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภิญโญ ไทยทองสุขสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรสิทธิ์ โนนเสนา นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564