กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  นางศิรดา พงษ์พันธุ์ ลุนด์สตร์อม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
 
นางอุไรลักษณ์ โพธิ์นอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
นายชัชวาล อูปแก้ว
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาววริยา โพอุดม
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัญชิสา สีฮูย
ครูอัตราจ้าง