ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

[ ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์โรงเรียน ]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
“เป็นแฉกรัศมี ด้านในมีคบเพลิงและหนังสือ ข้างล่างเป็นชื่อโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมอยู่บนแท่นหิน”

แฉกรัศมี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง ความรู้และแสงสว่างแห่งปัญญา
แท่นหิน หมายถึง โรงเรียนตั้งอยู่ในอำเภอโนนศิลา