กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

  นางจุฑามาศ สายแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ
 
นางสาวอภันทิพย์ ทิทำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
นายธนพล ห่มขวา
ครูผู้ช่วย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)