แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล ลิงก์
O1 โครงงาน แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา http://www.nonsila.ac.th/oit1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา และช่องทางการติดต่อผู้บริหาร http://www.nonsila.ac.th/contact/
O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด http://www.nonsila.ac.th/oit3
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา – แผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
http://www.nonsila.ac.th/oit4
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่สถานศึกษา
– หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
– แผนที่ตั้งสถานศึกษา
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา http://www.nonsila.ac.th/oit6
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
O8 Q&A ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
O9 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา

facebook โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น http://www.nonsila.ac.th/oit10
O11  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit11
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา ที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน http://www.nonsila.ac.th/oit13
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น http://www.nonsila.ac.th/oit14
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit15
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาของปี พ.ศ. 2562 http://www.nonsila.ac.th/oit16
O17 E-Service ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น http://www.nonsila.ac.th/oit18
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณรอบ      6 เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit19
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น http://www.nonsila.ac.th/oit20
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://www.nonsila.ac.th/oit24
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม http://www.nonsila.ac.th/oit25
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายของการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563
http://www.nonsila.ac.th/oit27
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 http://www.nonsila.ac.th/oit28
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

http://www.nonsila.ac.th/oit29

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอชอบของบุคลการในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น http://www.nonsila.ac.th/oit31
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น http://www.nonsila.ac.th/oit33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
http://www.nonsila.ac.th/oit34
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit35
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit36
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit37
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit38
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit39
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนในปี พ.ศ. 2563 http://www.nonsila.ac.th/oit40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น http://www.nonsila.ac.th/oit41