แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล ลิงก์
O1 โครงสร้าง แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา http://www.nonsila.ac.th/oit1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
O3 อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน http://www.nonsila.ac.th/oit3
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา – แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
http://www.nonsila.ac.th/oit4
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่สถานศึกษา
– หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
– แผนที่ตั้งสถานศึกษา
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน http://www.nonsila.ac.th/oit6
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
O8 Q&A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)
O9 Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

facebook โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน http://www.nonsila.ac.th/oit10
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit11
O12  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน http://www.nonsila.ac.th/oit12
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน http://www.nonsila.ac.th/oit14
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน http://www.nonsila.ac.th/oit15
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit16
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565 http://www.nonsila.ac.th/oit17
O18 E-Service แสดงช่องทางการให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit19
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2566
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit21
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 http://www.nonsila.ac.th/oit26
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน http://www.nonsila.ac.th/oit27
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

http://www.nonsila.ac.th/oit29

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

http://www.nonsila.ac.th/oit30

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด สำหรับปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit31
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ http://www.nonsila.ac.th/oit32
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit33
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit34
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit35
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit36
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.nonsila.ac.th/oit37
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 http://www.nonsila.ac.th/oit38
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน http://www.nonsila.ac.th/oit39
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน http://www.nonsila.ac.th/oit40
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 http://www.nonsila.ac.th/oit41
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 http://www.nonsila.ac.th/oit42
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม http://www.nonsila.ac.th/oit43