ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนที่ 1) ศึกษารายละเอียดการรับสมัครขั้นตอนที่ 2) กรอกใบสมัครออนไลน์ (24-28 เม.ย. 64)

– ปิดรับสมัคร –

ขั้นตอนที่ 3) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร


ขั้นตอนที่ 4) ประกาศห้องสอบคัดเลือก (21 พ.ค. 64)

ขั้นตอนที่ 5) สอบคัดเลือก (22 พ.ค. 64)

ขั้นตอนที่ 6) ประกาศผลการสอบ (24 พ.ค. 64)

ขั้นตอนที่ 7) รายงานตัว มอบตัว ส่งเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ม.1 และ ม.4 (29 พ.ค. 64)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 วันที่ 29 พ.ค. 64

เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย. 64

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ ในเขต นอกเขต รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
24 เม.ย. 64 41 40 81 3 3 6 87
25 เม.ย. 64 8 5 13 4 3 7 20
26 เม.ย. 64 3 4 7 0 2 2 9
27 เม.ย. 64 3 0 3 1 0 1 4
28 เม.ย. 64 1 3 4 0 1 1 5
รวมทั้งหมด 56 52 108 8 9 17 125

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ จำนวนผู้สมัคร (แยกตามโรงเรียน) จำนวนผู้สมัคร (แยกตามแผนการเรียน)
ม.3(รร.เดิม) ม.3(รร.อื่น) รวม วิทย์-คณิต วิทย์-กีฬา ศิลป์-ภาษา รวม
24 เม.ย. 64 80 8 88 50 21 17 88
25 เม.ย. 64 11 2 13 4 8 1 13
26 เม.ย. 64 5 3 8 2 5 1 8
27 เม.ย. 64 0 0 0 0 0 0 0
28 เม.ย. 64 7 0 7 1 6 0 7
รวมทั้งหมด 103 13 116 61 36 19 116

ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 64
นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ ผู้พัฒนาระบบ