แบบทดสอบ

สถานการณ์ที่ 1 เริ่มเข้าเรียน

นเรศเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เมื่อได้เข้าไปเรียนได้แล้ว พบว่า ตนเองยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน เมื่อทำชิ้นงาน ใบงาน แบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้ มักจะทำคะแนนได้น้อยกว่าเพื่อน ๆ อยู่เสมอ ในบางรายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้นเรศเกิดความรู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอ

1 / 5

ถ้านักเรียนเป็นนเรศ เมื่อนักเรียนได้คะแนนน้อยทั้ง 3 วิชา แล้วนักเรียนจะมีวิธีหาสาเหตุของปัญหานี้ได้อย่างไร

2 / 5

ถ้านักเรียนเป็นนเรศ นักเรียนคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาที่ได้คะแนนน้อยได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

3 / 5

ถ้านักเรียนเป็นนเรศ นักเรียนจะมีแนวทางพัฒนาตนเองเพื่อให้การเรียนของนเรศ ดีขึ้นได้อย่างไร

4 / 5

ถ้านักเรียนเป็นนเรศ นักเรียนจะเลือกใช้วิธีการใดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเหตุใด

5 / 5

เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนปรากฏว่า ผลการเรียน คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนเรศไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้านักเรียนเป็นนเรศ นักเรียนจะมีการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไร

Your score is

The average score is 18%

0%