กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประกาศิต คัญทัพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3
ค.บ. พลศึกษา
นายสุวัตน์ พูลศรี
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. พลศึกษา