กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวรษา ปัทมโสภาสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู คศ.3
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางเอมอร โคตรภูธร
ครู คศ.3
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสาววิไลรัตน์ กุลพัชรานุรักษ์
ครู คศ.3
วท.บ. พืชศาสตร์
นางสาวกฤษณา ศรีเสมอ
ครู คศ.3
ค.บ. สังคมศึกษา