กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิชัย บุญรอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3
ค.บ. สังคมศึกษา
นายสันติ ชนเวียน
ครู คศ.3
ค.บ. บริหารการศึกษา
นางสาวมิ่งขวัญ สายเมือง
ครู คศ.1
ศป.ม ศิลปกรรมศาสตร์