กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายวณิต หารฟ้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครู คศ.1
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสมสนิท พิลาไชย
ครู คศ.3
ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นายประภากร ไชยเสนา
ครู คศ.3
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นางรัตมณี หมื่นแก้ว
ครู คศ.3
ศษ.ม. การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
นายนเรศ นาจำเริญ
ครู คศ.3
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางวราภรณ์ ไชยเสนา
ครู คศ.3
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์
ครู คศ.3
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ จี้ฟู
ครูผู้ช่วย
วท.บ. จุลชีววิทยา