กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครู คศ.3
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสมสนิท พิลาไชย
ครู คศ.3
ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นายประภากร ไชยเสนา
ครู คศ.3
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นางรัตมณี หมื่นแก้ว
ครู คศ.3
ศษ.ม. การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
นายนเรศ นาจำเริญ
ครู คศ.3
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางวราภรณ์ ไชยเสนา
ครู คศ.3
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นายวณิต หารฟ้า
ครู คศ.1
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ จี้ฟู
ครูผู้ช่วย
วท.บ. จุลชีววิทยา