กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณพร นนทภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
นางสาวสุพรรษา ศรีสารคาม
ครู คศ.1
ศศ.บ. ภาษาไทย
นายนราศักดิ์ ไมตรีแพน
พนักงานราชการ
ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวรัตนสุดา โลไธสง
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. ภาษาไทย