กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิรดา พงษ์พันธุ์ ลุนด์สตร์อม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
นางนพัสพร คำภักดี
ครู คศ.3
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นายสมใจ อ่อนตา
ครู คศ.3
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางอุไรลักษณ์ โพธิ์นอก
ครู คศ.3
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
นายชัชวาล อูปแก้ว
ครู คศ.2
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นายสิทธิพร หาญลำพัง
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวเบญจมาพร บุญแสนสุข
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ

Foreigner Teacher