กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอภันทิพย์ ทิทำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.3
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
นายประเสริฐ พลยะเรศ
ครู คศ.3
ศษ.บ. คณิตศาสตร์-เคมี
นางสุรดา ธรรมโรจน์
ครู คศ.3
ศษ.ม. บริหารการศึกษา