กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสวรรค์จิต อ่อนตา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู คศ.3
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์
นายสุรชัย พนมสินธุ์
ครู คศ.3
กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
นายประดุงศักดิ์ ตุระซอง
ครู คศ.3
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
นางรัตน์สุดา สิงหันต์
ครู คศ.3
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์